Informacja dotycząca sposobu znakowania kiszonych przetworów warzywnych (kapusta, ogórki)

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Producenci kwaszonych / kiszonych
przetworów warzywnych
woj. warmińsko-mazurskiego
/wszyscy/

INFORMACJA

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2014, poz 669), w ramach działań informacyjnych z zakresu przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej, przekazuje informację dotyczącą sposobu znakowania kiszonych przetworów warzywnych (kapusta, ogórki).

W oznakowaniu środków spożywczych, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz 774) należy każdorazowo w wykazie składników zamieścić między innymi informację o dodanych dozwolonych substancjach dodatkowych z podaniem ich nazwy lub numeru oraz zasadniczej funkcji technologicznej, którą ta substancja pełni w środku spożywczym, uwzględniając rodzaje funkcji pełnionej przez dodatki do żywności w środkach spożywczych wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. Powyższy zapis obowiązuje również producentów, którzy dla zabezpieczenia swoich wyrobów przed rozwojem niepożądanych drobnoustrojów, stosują dodatkowo w procesie kiszenia kapusty/ogórków kwas octowy lub mlekowy.

W przypadku przetworów owocowo-warzywnych ww. rozporządzenie (Załącznik nr 2, część E, kategoria żywności nr 04.2.4.1) dopuszcza zastosowanie do produkcji przedmiotowej kategorii żywności dodatków z grupy I, w tym kwasu octowego w ilości quantum satis. Niemniej stosowanie dodatku do żywności każdorazowo musi mieć uzasadnienie technologiczne, które w przypadku potrzeby producenci powinni być w stanie przedstawić i uzasadnić.

Instytut Biotechnologii Zakład Technologii Fermentacji w Warszawie w swojej opinii wyjaśnia, że kapusta kiszona/kwaszona, czy ogórki kiszone/kwaszone to produkty utrwalane naturalnie w procesie fermentacji mlekowej, w wyniku której powstaje kwas mlekowy i niewielka, naturalna ilość kwasu octowego. Wymienione metabolity zabezpieczają ww. produkty przed rozwojem niepożądanych drobnoustrojów (bakterii gnilnych i masłowych).

Natomiast zabezpieczenie warzyw i owoców przed rozwojem tych drobnoustrojów, poprzez dodatek kwasu octowego lub mlekowego definiowane jest w technologii żywności jako marynowanie, gdzie podstawowym składnikiem marynaty jest ocet spirytusowy lub winny, ewentualnie kwas mlekowy.

Stąd do kapusty kiszonej/kwaszonej czy ogórków kiszonych/kwaszonych zgodnie z „zasadami sztuki" w przetwórstwie żywności, nie powinno się dodawać kwasu octowego czy mlekowego, jeśli te produkty mają być kierowane na rynek jako wyroby pod nazwą „kiszone/kwaszone".

Zatem jeżeli producent stosuje ww. dodatki w procesie produkcji omawianych przetworów w celu zabezpieczenia ich przed rozwojem drobnoustrojów, to powinno skutkować to zmianą nazwy produktu np. kapusta utrwalana kwasem octowym, z podaniem ilości dodanego kwasu (jego zawartości w produkcie). Stosowanie w takich przypadkach określeń „kiszone / kwaszone” jest niezgodne z przepisami i może wprowadzać konsumenta w błąd co do jakości produktu finalnego poprzez sugerowanie, że produkt otrzymano w wyniku fermentacji mlekowej.

Reasumując wprowadzane do obrotu kiszone / kwaszone przetwory warzywne muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2014, poz. 669) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 774), a informacje podane na opakowaniu w zakresie jakości handlowej muszą być zgodne z dokumentami zakładowymi określającymi wymagania dla tego typu produktów i sposobem ich produkcji.