Informacja dotycząca stosowania określenia „Produkt polski”

opublikowano dn. 2017-01-05 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1604 z późn. zm.), w ramach działań informacyjnych z zakresu przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej, przekazuje informację o nowych regulacjach dotyczących dobrowolnego znakowania żywności określeniem „Produkt polski”.

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadza od 1 stycznia 2017 r. nowe regulacje dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski”.

Zgodnie z art. 7b ww. ustawy w etykietowaniu produktów można zawrzeć informację „Produkt polski” jeżeli:

 • Produkty nieprzetworzone (art. 7b ust. 1)
  Produkcja podstawowa tego produktu (tj. produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz) odbyła się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast w przypadku:
  • mięsa – dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso (mleko, jaja) – jeżeli zostały pozyskane ze zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Produkty przetworzone (art. 7b ust. 2)
  • Zostanie on wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Wszystkie jego składniki w postaci produktów nieprzetworzonych będą spełniać warunki określone dla produktów nieprzetworzonych lub zostaną wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających wymagania określone również dla produktów nieprzetworzonych.
  • Jeżeli do jego produkcji użyto innych składników gdy:
   • łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji, oraz
   • nie można zastąpić tych składników takimi samymi składnikami, które spełniają warunki określone dla produktów nieprzetworzonych lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających wymagania określone również dla produktów nieprzetworzonych.

Oznakowanie produktów spełniających określone w ustawie wymagania jest możliwe poprzez podanie informacji „Produkt polski” bądź zamieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację, którego wzór określono w rozporządzeniu MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r., poz. 2148).

Artykuły rolno-spożywcze, które są oznakowane znakiem graficznym „Produkt polski” niezgodnym z wzorem określonym w przepisach, mogą pozostać w obrocie do dnia 31 grudnia 2017 r.