Informacje ogólne

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Pobieranie próbek oraz ustalanie klas jakości określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców mogą, oprócz Inspekcji, przeprowadzać tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców, zwane dalej "rzeczoznawcami" (art. 35 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych - t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.).

Rejestr rzeczoznawców prowadzą wojewódzkie inspektoraty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy.

Decyzję o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców wydaje Wojewódzki Inspektor prowadzący rejestr rzeczoznawców.

Warunkiem wpisu do rejestru rzeczoznawców jest posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zasad ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych oraz pobierania próbek danego rodzaju artykułu rolno-spożywczego, potwierdzone zdaniem, co 3 lata egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora.
Klasy jakości świeżych owoców i warzyw mogą ustalać również osoby, które odbyły szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw:

  • przeprowadzone przez wojewódzkiego inspektora lub podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora lub
  • o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. UE L 157 z 15.6.2011) w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, zatwierdzone przez właściwy organ innego państwa. (Ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 r. zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Dz. U. z 2015 r., poz. 1505).

Udział w egzaminach w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych podlega opłacie, która wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu.
Udział w szkoleniu w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw podlega opłacie, która wynosi 1% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok przeprowadzenia szkolenia - za godzinę szkolenia (art. 35a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 678 z późn. zm.).

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych zgłoszeń do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Od 2006 roku obowiązują nowe specjalności rzeczoznawców zgodnie z Instrukcją Głównego Inspektora JHARS-S, które należy uwzględniać w nadsyłanych zgłoszeniach.