Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Zgodnie z Art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.) oraz Art. 1 ust. 9 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 223 poz. 2220 z 2003 r.) przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego podjęcia lub zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno - spożywczymi.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności lub w terminie 7 dni od dnia zaprzestania działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 47, przedsiębiorcy prowadzący działalność w dniu wejścia w życie cytowanej powyżej ustawy, obowiązani są zgłosić prowadzenie tej działalności w terminie do 31 marca 2003 roku.

Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać co najmniej następujące informacje:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego,
  • określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
  • wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych,
  • do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz numery NIP I REGON.

Druk karty zgłoszenia działalności gospodarczej można pobrać tutaj.

Dodatkowo należy podać dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail, stronę www) oraz datę podjęcia działalności gospodarczej.

Zgłoszenie należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn, Wydział Nadzoru.

Nie wywiązanie się z ustawowego obowiązku zgłoszenia działalności naraża przedsiębiorcę na sankcje karne w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art. 40).