Regulamin organizacyjny

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014
z dnia 18 marca 2014 r.
Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ

ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH

w  O L S Z T Y N I E

ustalony na podstawie § 6 ust. 2 i § 8 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 166 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie określa organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych oraz tryb i zasady kierowania pracą Inspektoratu.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Główny Inspektor – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 2. Główny Inspektorat – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 3. Wojewoda – Wojewoda Warmińsko-Mazurski;
 4. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 5. Inspekcja – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 6. Wojewódzki Inspektorat – Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie;
 7. komórka organizacyjna – wydział, sekcja, samodzielne stanowisko pracy;
 8. kierownik – osoba odpowiedzialna za prawidłową organizację i realizację zadań wynikających z zakresu działania kierowanej przez nią komórki organizacyjnej;
 9. zakres działania – zadania nałożone na określoną komórkę organizacyjną;
 10. artykuły rolno-spożywcze – produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne oraz produkty rolne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze;
 11. jakość handlowa – cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nie objęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi;
 12. żywność (środek spożywczy) – każda substancja lub produkt w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002 r. z późn. zm.);
 13. obrót – czynności w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku, ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002 r. z późn. zm.);
 14. opakowany środek spożywczy– środek spożywczy w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 19 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914);
 15. przepisy – rozporządzenia UE, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, procedury, instrukcje oraz wytyczne.

§ 3. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.);
 3. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych (Dz. U. Nr 154, poz. 1279 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);
 8. innych ustaw i rozporządzeń oraz przepisów prawa;
 9. instrukcji i wytycznych Głównego Inspektora;
 10. Statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 11. Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 166 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie;
 12. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 4. 1. Wojewódzki Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora jako kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzącego w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.

2. Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, a Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

3. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§ 5. 1. Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy realizowanie wszelkich czynności związanych z wykonywaniem zadań należących do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora:

 1. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, w szczególności:
  1. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
  2. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów,
  3. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  4. powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
  5. kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane na podstawie przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne albo będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
  6. kontrola wyrobów winiarskich posiadających zarejestrowane, na podstawie przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, chronione nazwy pochodzenia albo chronione oznaczenia geograficzne oraz współpraca z jednostkami sprawującymi kontrolę w innych państwach;
 2. kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 3. współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
 5. współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w pracach tych organizacji;
 6. udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych;
 7. współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych;
 8. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych;
 9. sprawowanie nadzoru w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do:
  1. mięsa drobiowego,
  2. jaj,
  3. tusz wieprzowych,
  4. tusz wołowych,
  5. tusz innych zwierząt,
  6. mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy;
 10. kontrola prawidłowości przekazywania danych rynkowych;
 11. wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach Unii Europejskiej dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny;
 12. prowadzenie kontroli ex-post prawidłowości transakcji dokonanych przez przedsiębiorców i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych i działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 13. wydawanie zwolnień z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji.

2. Wojewódzki Inspektorat realizuje ponadto inne niż określone w ust. 1 zadania nałożone na Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami o:

 1. nawozach i nawożeniu;
 2. rolnictwie ekologicznym;
 3. organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno;
 4. organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 5. nowych technologiach produkcji zapewniających wysoką jakość produktu;
 6. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami, organizacji rynku win;
 7. o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 6. 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska posługujące się przy znakowaniu spraw symbolami literowymi wymienionymi w nawiasach:

 1. Wydział Kontroli (KO);
 2. Wydział Nadzoru (NA);
 3. Wydział Administracji (AD);
 4. Samodzielne stanowisko ds. kontroli ex-post (EP);
 5. Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego (AZ);
 6. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością (PZJ).

2. W przypadku powierzenia wykonania zadań z zakresu kontroli ex-post pracownikom zajmującym inne stanowiska – pracownicy w zakresie realizacji tych zadań podlegają bezpośrednio Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi.

3. Obsługę prawną Wojewódzkiego Inspektoratu prowadzi Kancelaria Prawnicza.

4. Administrowanie systemami informatycznymi prowadzone jest przez firmę zewnętrzną.

5. Przy Wojewódzkim Inspektoracie działają rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczoznawców.

 

ROZDZIAŁ IV

KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE INSPEKTORATEM

§ 7. 1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor wykonuje w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania wynikające z kompetencji Inspekcji.

2. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor jest w województwie warmińsko- mazurskim organem właściwym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji.

§ 8. 1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor przy pomocy kierowników Wydziałów.

2. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor wykonuje funkcje przewidziane w ustawie o służbie cywilnej dla Dyrektora Generalnego Urzędu, w tym dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie.

3. Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda za zgodą Głównego Inspektora.

§ 9. 1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor:

 1. reprezentuje Wojewódzki Inspektorat na zewnątrz, składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i przyjmuje inne zobowiązania w granicach posiadanych pełnomocnictw;
 2. organizuje, koordynuje pracę oraz sprawuje nadzór nad realizacją ustawowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. akceptuje i podpisuje sprawy dotyczące budżetu oraz dokumenty, sprawozdania finansowe i inne opracowywane przez Wojewódzki Inspektorat oraz zatwierdza plan finansowy Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. zatwierdza plany pracy Wojewódzkiego Inspektoratu i nadzoruje ich wykonanie;
 5. realizuje politykę kadrową, dba o należyty dobór pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, ich ocenę, podnoszenie kwalifikacji oraz skuteczność ich pracy;
 6. gospodaruje środkami na wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w budżecie;
 7. wykonuje uprawnienia i obowiązki zwierzchnika służbowego pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz podpisuje ankiety bezpieczeństwa osobowego pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. wydaje decyzje administracyjne i postanowienia w sprawach należących do zakresu działania i kompetencji inspekcji;
 9. wydaje akty prawa wewnętrznego;
 10. zarządza kontrolę wewnętrzną w Wojewódzkim Inspektoracie i prowadzi nadzór nad jej przebiegiem oraz wydaje decyzje i zarządzenia wewnętrzne;
 11. sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu czynności kancelaryjnych oraz zapewnia właściwe przechowywanie i korzystanie z zasobów archiwalnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 12. prowadzi korespondencję z Głównym Inspektorem, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz organami administracji rządowej w województwie.

2. Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają bezpośrednio wszystkie komórki organizacyjne oraz samodzielnie stanowiska.

§ 10. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor może udzielać pisemnych upoważnień pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu:

 1. do podejmowania określonych czynności w jego imieniu, w tym do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień, pism oraz innych dokumentów wraz z określeniem przedmiotowego zakresu upoważnienia;
 2. do reprezentowania Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami.

§ 11. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

 1. Głównym Inspektorem za prawidłowe i kompletne wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji;
 2. Wojewodą za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, w szczególności za:
  1. organizację pracy Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem działalności oraz realizację polityki kadrowej, w szczególności z zakresu spraw osobowych i spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. wykonywanie budżetu i gospodarowanie mieniem powierzonym Wojewódzkiemu Inspektoratowi.

§ 12. 1. Zadania i kompetencje Głównego Księgowego Wojewódzkiego Inspektoratu określają odrębne przepisy.

2. Główny Księgowy jest jednocześnie kierownikiem Wydziału Administracji.

3. Korespondencja lub dokumenty, z których wynikają zobowiązania finansowe wymagają akceptacji Głównego Księgowego.

§ 13. 1. Merytorycznymi komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy.

2. Kierownik Wydziału Kontroli kieruje wydziałem przy pomocy zastępcy kierownika.

3. Kierownicy merytorycznych komórek organizacyjnych odpowiadają za:

 1. planowanie, właściwą organizację i sprawne funkcjonowanie komórki;
 2. przydzielanie zadań podległym pracownikom;
 3. sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań i rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw;
 4. przygotowanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub podpisu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora;
 5. nadzór nad przestrzeganiem procedur, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością;
 6. sprawowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanej komórce organizacyjnej;
 7. informowanie przełożonych o problemach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem podległej komórki;
 8. podpisywanie w granicach udzielonych upoważnień korespondencji wynikającej z załatwianych spraw;
 9. opracowywanie i przedkładanie zweryfikowanych projektów dokumentacji pokontrolnej i syntetycznych informacji zbiorczych z wyników kontroli;
 10. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonych spraw, ochrony informacji niejawnych oraz bhp;
 11. wykonywanie zadań i ścisłe przestrzeganie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;
 12. współudział w prowadzeniu w zakresie merytorycznym danej komórki organizacyjnej, polityki informacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym załatwianie spraw związanych z dostępem lub odmową dostępu do informacji publicznej;
 13. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 14. koordynację urlopów podległych pracowników;
 15. występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych w zakresie:
  1. awansowania, nagradzania i karania pracownika,
  2. zmiany warunków pracy i płacy,
  3. obsadzania wolnych stanowisk pracy.

4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej pracą komórki kieruje zastępca kierownika lub wyznaczony przez niego pracownik.

5. Kierownik komórki organizacyjnej współdziała z kierownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających kompleksowego załatwienia spraw.

 

ROZDZIAŁ V

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 14. 1. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika wynikają z przepisów prawa, w szczególności:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).

2. Do uprawnień i obowiązków pracownika należy:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań służbowych w Inspekcji;
 2. terminowe i sumienne wykonywanie powierzonych prac zgodnie z obowiązującym prawem oraz etyką urzędniczą;
 3. właściwe i godne reprezentowanie Inspekcji;
 4. reprezentowanie stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora w zakresie prowadzonych zadań i prac;
 5. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu i Wojewody w miarę potrzeb służbowych;
 7. zgłaszanie uwag, propozycji i wniosków zmierzających do usprawnienia realizacji zadań, poprawy organizacji pracy i bhp;
 8. podejmowanie samodzielnych inicjatyw w dziedzinie usprawniania pracy;
 9. podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności;
 10. przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bhp, ppoż., zabezpieczenia mienia, obrony cywilnej i innych uregulowań prawnych;
 11. przestrzeganie dyscypliny pracy i dbałość o dobrą atmosferę pracy;
 12. właściwy stosunek do interesantów, podwładnych, współpracowników i przełożonych;
 13. przestrzeganie drogi służbowej, obowiązujących regulaminów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
 14. dbałość o porządek i estetykę miejsca pracy oraz powierzone mienie.

3. Pracownik podlega bezpośrednio kierownikowi komórki organizacyjnej, w której wykonuje zadania.

4. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych procedur, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

5. Zakres czynności pracowników wynika z zadań przydzielonych poszczególnym stanowiskom pracy, ustalonych przez kierownika i zatwierdzonych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.

6. Pracownicy zobowiązani są do prawidłowej realizacji przydzielonych im zadań i poleceń służbowych, w tym:

 1. gromadzenia wyczerpujących danych w zakresie rozpatrywanych spraw służbowych;
 2. przedkładania propozycji ostatecznego załatwienia przydzielonej im sprawy;
 3. terminowego opracowywania projektów dokumentów.

 

ROZDIAŁ VI

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 15. 1. Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy:

 1. opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;
 2. organizacja kontroli;
 3. prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie na rynku wewnętrznym w zakresie produkcji, obrotu oraz warunków składowania i transportu;
 4. kontrola graniczna jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych:
  1. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych za granicę,
  2. jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy;
 5. ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 6. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy wydziału;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 8. prowadzenie spraw związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wydawanie świadectw umożliwiających realizację przedsięwzięć związanych z wprowadzaniem nowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej zapewniających wysoką jakość produktu;
 9. wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań delegowanych Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 10. przeprowadzanie kontroli wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu, ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku win; ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno;
 11. nadzór nad mięsem wołowym objętym specjalnymi refundacjami wywozowymi;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zakresu działania zespołu;
 13. kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności lub nazwy specjalnego charakteru;
 14. wykonywanie innych prac zlecanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.

2. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru należy:

 1. prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o rolnictwie ekologicznym, wykonywanie kontroli z zakresu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi;
 3. prowadzenie rejestrów rzeczoznawców, skarg i wniosków, zgłoszeń kandydatów na rzeczoznawcę;
 4. prowadzenie bazy danych podmiotów gospodarczych, zajmujących się obrotem świeżymi owocami i warzywami;
 5. realizacja zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza – Horst Narional Support (HNS);
 6. realizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF);
 7. ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych z uwzględnieniem systemów teleinformatycznych Inspektoratu;
 8. redakcja i obsługa techniczna strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. przyjmowanie skarg konsumenckich i wniosków kierowanych do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora;
 10. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 11. wykonywanie innych prac zlecanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.

3. Do zakresu działania Wydziału Administracji należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
 2. prowadzenie książki obiektu budowlanego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z kontrolą stanu technicznego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. prowadzenie spraw z zakresu struktur organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 5. prowadzenie spraw kadrowych;
 6. rozliczanie delegacji służbowych pracowników;
 7. prowadzenie spraw związanych z transportem;
 8. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;
 9. prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i służby przygotowawczej w służbie cywilnej;
 10. przygotowywanie techniczne narad i szkoleń;
 11. prowadzenie spraw socjalno-bytowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 12. prowadzenie sekretariatu;
 13. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 14. przygotowywanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej projektów zarządzeń, wytycznych, umów i innych dokumentów opracowywanych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 15. prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektora;
 16. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;
 17. nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu badań lekarskich wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy;
 18. wykonywanie zadań archiwum zakładowego;
 19. prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu;
 20. opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych dochodów i wydatków oraz zakupów inwestycyjnych;
 21. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo-gospodarczej;
 22. nadzór nad sprawami rachunkowo-kasowymi i operacjami bankowymi;
 23. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 24. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Wojewódzkiego Inspektoratu;
 25. racjonalne gospodarowanie finansowymi środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora;
 26. prowadzenie ewidencji mienia Wojewódzkiego Inspektoratu;
 27. wykonywanie innych prac zlecanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.

4. Do zadań stanowiska ds. kontroli ex-post oraz pracowników, którym powierzono pełnienie takich zadań – w zakresie potwierdzenia prawidłowości płatności objętych systemem finansowania z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej należy:

 1. sporządzanie listy kontrolnej;
 2. przeprowadzanie kontroli ex-post;
 3. występowanie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli krzyżowej;
 4. sporządzanie raportu bieżącego w przypadkach wykrycia nieprawidłowości;
 5. sporządzanie protokołów z kontroli;
 6. współpraca z innymi organami kontroli, Głównym i Wojewódzkimi Inspektorami Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

5. Do zadań archiwisty archiwum zakładowego należy:

 1. przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 2. przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
 3. udostępnianie przechowywanej dokumentacji w obecności archiwisty zakładowego;
 4. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 5. inicjowanie brakowania dokumentów niearchiwalnych oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 6. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;
 8. współpraca i rola doradcza komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 9. wykonywanie obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych.

6. Do zadań Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością należy:

 1. nadzór nad utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością;
 2. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Inspektoratu postanowień zawartych w Polityce Jakości i Księdze Jakości;
 3. bieżące czynności związane z korygowaniem i zmianami dotyczącymi Systemu Zarządzania Jakością;
 4. sporządzanie i realizację planu audytów wewnętrznych oraz ich analiza i sporządzanie raportów;
 5. nadzorowanie wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych;
 6. przygotowanie planu przeglądu zarządzania, nadzór nad jego wykonaniem i sporządzanie raportów;
 7. składanie Wojewódzkiemu Inspektorowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

7. Do zadań Kancelarii Prawniczej należy wykonywanie obsługi prawnej Inspektoratu, w szczególności:

 1. informowanie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora o zmianach w obowiązujących normach prawnych;
 2. opiniowanie i przygotowywanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej zarządzeń aktów prawnych wydawanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora;
 3. opracowywanie wytycznych, umów i innych dokumentów Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. reprezentowanie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora przed sądami powszechnymi;
 5. wydawanie opinii prawnych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu.

8. Do zadań administratora systemów informatycznych należy:

 1. obsługa licencji;
 2. nadzór nad oprogramowaniem systemów informatycznych;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych;
 4. administrowanie sieciami komputerowymi;
 5. administrowanie serwerem poczty elektronicznej, podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 6. prowadzenie serwisu sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz nadzór nad serwisem zewnętrznym i naprawami gwarancyjnymi;
 7. prowadzenie spraw w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji sieci teletransmisji danych;
 8. opiniowanie zakupów sprzętu i oprogramowania informatycznego;
 9. obsługa punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP, w szczególności:
  1. potwierdzanie,
  2. przedłużanie ważności,
  3. unieważnianie – profilu zaufanego ePUAP.

 

ROZDZIAŁ VII

OGÓLNY TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

§ 16. Kierownicy komórek organizacyjnych i Główny Księgowy uczestniczą w opracowywaniu projektów planów działalności Wojewódzkiego Inspektoratu, a także sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 17. 1. Uprawnienia do podpisywania pism wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu posiada Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor.

2. Pisma podpisywane przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora powinny być parafowane na kopiach przez referentów sprawy, kierowników komórek organizacyjnych, a w zakresie księgowości, przez Głównego Księgowego.

3. Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami.

4. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Wojewódzkiego Inspektoratu podpisują: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor jako dysponent III stopnia oraz Główny Księgowy.

§ 18. Informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor lub osoby imiennie upoważnione przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.

§ 19. 1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu należy do Wydziału Nadzoru.

2. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się od wtorku do piątku w godzinach pracy Inspektoratu, a w poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:30.

3. Kierownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy.

4. W razie ustnego zgłoszenia skarg i wniosków, przyjmujący skargę sporządza protokół przyjęcia skargi podpisany przez składającego skargę i pracownika przyjmującego.

§ 20. Do obowiązków Wydziału Nadzoru w ramach przyjmowania i koordynowania rozpatrywanych skarg i wniosków należy:

 1. przyjmowanie obywateli zgłaszających się w ramach skarg i wniosków do Wojewódzkiego Inspektora, rozpoznawanie spraw będących przedmiotem skarg przed ich przyjęciem, kierowanie skarg do właściwej komórki organizacyjnej oraz zapewnienie pod względem organizacyjnym przyjmowania skarg i wniosków przez Warmińsko- Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora;
 2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 3. sporządzanie zestawień i analiz, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie;
 4. opracowywanie i przedkładanie do osobistej aprobaty Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi projektów odpowiedzi na skargi i wnioski zgodnie z jego dyspozycjami;
 5. wykorzystywanie materiałów zawartych w skargach i wnioskach do ochrony interesów społecznych i słusznych interesów obywateli, oraz likwidacji źródeł powstawania skarg.

§ 21. 1. Kontrolę wewnętrzną nad pracą kierowników wydziałów i Głównego Księgowego sprawuje Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor.

2. Kontrolę wewnętrzną nad działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych, sprawują właściwi kierownicy i Główny Księgowy w zakresie swych uprawnień.

§ 22. 1. Tryb obiegu dokumentów, sposób ich gromadzenia i przechowywania reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

2. Zabezpieczenie dokumentów zawierających informacje niejawne regulują odrębne przepisy.

§ 23. Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalenia.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. 1. Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ustalony Zarządzeniem nr 15/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

 

Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych

Ryszard Piórkowski