Statut

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2020-03-03 11:48

STATUT

Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

§ 1

 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie jest jednostką organizacyjną rządowej administracji zespolonej podległą Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, który nią kieruje, koordynuje i kontroluje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego działania oraz ponosi odpowiedzialność związaną z jej funkcjonowaniem.
 2. Centralnym organem administracji rządowej, koordynującym i nadzorującym działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w zakresie spraw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

§ 2
Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Głównym Inspektorze – należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 2. Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
 3. Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 4. Wojewódzkim Inspektoracie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.

§ 3
Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1577 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr157, poz 1240 z póź. zm.);
 3. powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. Statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 5. niniejszego Statutu;
 6. regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 4
Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Olsztyn, a obszarem działania województwo warmińsko-mazurskie.

§ 5
Wojewódzki Inspektorat realizuje zadania w szczególności w zakresie:

 1. nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych;
 2. kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 3. nadzoru nad klasyfikacją tusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP;
 4. czynności sprawdzających w ramach nadzoru nad produkcją ekologiczną;
 5. nadzoru nad wprowadzaniem nawozów do obrotu;
 6. kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych;
 7. przeprowadzania kontroli ex-post prawidłowości transakcji dokonanych przez przedsiębiorców i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych i działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 8. zwalniania podmiotów z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji;
 9. kontroli produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją;
 10. kontroli związanych z produkcją wina gronowego z upraw własnych;
 11. kontroli znakowania mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy;
 12. wydawania świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich;
 13. współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi Wspólną Politykę Rolną;
 14. wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

§ 6

 1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor, wykonując jednocześnie zadania przypisane dyrektorowi generalnemu.
 2. Wojewódzki Inspektor w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora może wydawać zarządzenia.

§ 7

 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. wydział kontroli;
  2. wydział nadzoru;
  3. wydział administracji.
 2. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu mogą wchodzić oddziały zamiejscowe, tworzone w miejscach odpraw celnych lub w innych miejscach, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą wykonywania kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 3. Wojewódzki Inspektor może tworzyć sekcje, samodzielne stanowiska pracy oraz stałe lub doraźne komisje i zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.

§ 8

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu uzgodniony z Głównym Inspektorem i zatwierdzony przez Wojewodę.
 2. Obowiązki i uprawnienia pracowników określa regulamin pracy ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora.

§ 9
Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową, a Wojewódzki Inspektor dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

 

Obowiązujący Statut Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych został nadany Zarządzeniem nr 166 z dnia 07czerwca 2010 r. z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Pana Jana Maścianica Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

pdf Skan Zarządzenia oraz Statut w formacie PDF.