Wydziały

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

I. Wydział Kontroli

Kierownik: Katarzyna Iwaniszczuk

tel. (89) 522 89 41

Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy:

 1. opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;
 2. organizacja kontroli;
 3. prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie na rynku wewnętrznym w zakresie produkcji, obrotu oraz warunków składowania i transportu;
 4. kontrola graniczna jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych:
  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych za granicę,
  • jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy;
 5. ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 6. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy wydziału;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 8. prowadzenie spraw związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wydawanie świadectw umożliwiających realizację przedsięwzięć związanych z wprowadzaniem nowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej zapewniających wysoką jakość produktu;
 9. wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań delegowanych Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 10. przeprowadzanie kontroli wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu, ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku win; ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno;
 11. nadzór nad mięsem wołowym objętym specjalnymi refundacjami wywozowymi;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zakresu działania zespołu;
 13. kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności lub nazwy specjalnego charakteru;
 14. wykonywanie innych prac zlecanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

II. Wydział Nadzoru

Kierownik: Jerzy Zakrzewski

tel. (89) 522 89 11

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru należy:

 1. prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o rolnictwie ekologicznym, wykonywanie kontroli z zakresu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi;
 3. prowadzenie rejestrów rzeczoznawców, skarg i wniosków, zgłoszeń kandydatów na rzeczoznawcę;
 4. prowadzenie bazy danych podmiotów gospodarczych, zajmujących się obrotem świeżymi owocami i warzywami;
 5. realizacja zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza – Horst Narional Support ( HNS );
 6. realizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt ( RASFF );
 7. ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych z uwzględnieniem systemów teleinformatycznych Inspektoratu;
 8. redakcja i obsługa techniczna strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. przyjmowanie skarg konsumenckich i wniosków kierowanych do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora;
 10. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 11. wykonywanie innych prac zlecanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

III. Wydział Administracji

Kierownik: Elżbieta Radziwoniuk

tel. (89) 522 89 24

Do zakresu działania Wydziału Administracji należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
 2. prowadzenie książki obiektu budowlanego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z kontrolą stanu technicznego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. prowadzenie spraw z zakresu struktur organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 5. prowadzenie spraw kadrowych;
 6. rozliczanie delegacji służbowych pracowników;
 7. prowadzenie spraw związanych z transportem oraz obsługą sekretariatu;
 8. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym;
 9. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia zawodowego;
 10. przygotowywanie techniczne narad i szkoleń;
 11. prowadzenie spraw osobowych, socjalno - bytowych i BHP pracowników;
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej;
 13. przygotowywanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej projektów zarządzeń, wytycznych, umów i innych dokumentów opracowywanych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 14. prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektora;
 15. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;
 16. nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przez pracowników Inspektoratu badań lekarskich wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy;
 17. prowadzenie archiwum zakładowego;
 18. wykonywanie innych prac zlecanych przez Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.