Zasady dotyczące produkcji i rozlewu wyrobów winiarskich

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Informacja

dotycząca zasad prowadzenia działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz wyrobu wina z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Polski

Zasady obowiązujące podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, w tym produkujące wino z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, zostały zawarte między innymi w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich , obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1104).

Działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pod pojęciem wyrobów winiarskich , zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich , obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina , należy rozumieć przede wszystkim: wina, wina aromatyzowane i napoje aromatyzowane na bazie wina i moszczu winogronowego, oraz fermentowane napoje winiarskie, w tym miody pitne , wina owocowe, wina z soku winogronowego, cydry.

Przedmiotowa ustawa nakłada na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich szereg obowiązków, które mają na celu zapewnienie , że wyprodukowane wyroby posiadają właściwą jakość. Przedsiębiorca zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej oraz wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, obejmującego określenie częstotliwości i sposobu pobierania próbek, metod badań, sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym. Podmiot powinien sporządzić plan zakładu obejmujący w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne, i sanitarne z zaznaczeniem linii technologicznych, dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych oraz stanowisk pracy. Ponadto, posiadane przez niego obiekty budowlane, w których prowadzona jest działalność w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich muszą być odpowiednio wyposażone i spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnej i ochronie środowiska. Przedsiębiorca wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrabianych i rozlewanych wyrobów winiarskich oraz zabezpiecza i usuwa odpady powstające przy produkcji.

W przypadku przedsiębiorców wyrabiających i rozlewających z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu, mniej niż 5 000 litrów wina owocowego markowego, mniej niż 10 000 litrów cydru lub perry, uzyskanych z własnych upraw drzew i krzewów owocowych oraz miodu pitnego markowego uzyskanego z nie więcej niż 500 litrów miodu z własnej pasieki, przedmiotowa ustawa określa uproszczone wymagania. Przedsiębiorcy zobowiązani są do opracowania w formie pisemnej oraz wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich oraz zabezpieczają i usuwają odpady powstające podczas produkcji. Ponadto przedsiębiorcy wyrabiający i rozlewający niewielkie ilości wina owocowego markowego, cydru lub perry, powinni posiadać tytuł prawny co najmniej do 1 hektara gruntu rolnego obsadzonego krzewami owocowymi. Natomiast wyrób i rozlew miodu pitnego markowego wymaga prowadzenia przez przedsiębiorcę pasieki spełniającej wymagania określone dla produkcji miodu w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Wyrób wina z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzania do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców prowadzonej przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. W ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1104), zostały określone liczne obowiązki dla producentów wina, m.in. prowadzenia rejestrów przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, a także wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości wina. Z uwagi na fakt, iż wino należy wytwarzać zgodnie z zasadami dotyczącymi dozwolonych praktyk enologicznych i wprowadzonych ograniczeń , producenci zobowiązani są do zgłaszania zamiaru przeprowadzania procesów enologicznych (wzbogacania, słodzenia, odkwaszania) właściwemu ze względu na miejsce wyrobu wina wojewódzkiemu inspektorowi JHARS. W przypadku powstania obowiązku wycofania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina pod nadzorem, podmioty zgłaszają również zamiar usunięcia tych produktów właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi JHARS.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich , obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1104) określa , iż kto wyrabia lub rozlewa wyroby bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Karze grzywny podlegają również osoby, które wyrabiają i wprowadzają do obrotu wyroby winiarskie niezgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.