Tryb prowadzenia kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2021-01-15 12:25

KOMUNIKAT

dotyczący trybu prowadzenia kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy

 1. Artykuły rolno – spożywcze przywożone z państw niebędących członkami UE ani EFTA mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji.
 2. Kontrolę jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przywożonych z zagranicy, wymienionych wraz z minimalnymi ilościami podlegającymi kontroli w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej, przeprowadza się po uprzednim wypełnieniu i złożeniu we właściwym wojewódzkim inspektoracie JHARS druku „Zgłoszenia do kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przywożonych z zagranicy” (wzór F-15/BKJ-01-IR-01) dostępnego w zakładce "wzory dokumentów" oraz na stronie GIJHARS w Warszawie.
 3. Zgłoszenie może być dokonane osobiście, pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie, przy czym oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do wojewódzkiego inspektoratu JHARS lub przekazać inspektorowi w trakcie kontroli.
 4. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich UE oraz EFTA może być dokonywana:
  • na przejściach granicznych, których wykaz zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy.
   W województwie warmińsko-mazurskim na terenie przejścia granicznego w Bezledach.
  • na terenie działania wojewódzkich inspektorów: w miejscach wyznaczonych i uznanych przez Inspekcję oraz Urzędy Celne, spełniających właściwe warunki sanitarno-techniczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli. W przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę miejsca kontroli, które nie jest uznane przez Inspekcję i Urzędy Celne, Organ Inspekcji może odmówić przeprowadzenia kontroli.
 5. W przypadku wykonania badań laboratoryjnych, artykuły rolno-spożywcze mogą być za zgodą organu celnego:
  • składowane w miejscu i na warunkach określonych przez organ Inspekcji, do czasu uzyskania wyników badań próbek pobranych przez organy Inspekcji, albo
  • skierowane do miejsca przeznaczenia i poddane badaniom laboratoryjnym przez właściwy miejscowo organ Inspekcji.
 6. Kontrola jakości handlowej prowadzona jest na zgodność z przepisami o jakości handlowej oraz deklaracją producenta.
 7. Z przebiegu przeprowadzonej kontroli inspektor sporządza Protokół kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy, który stanowi podstawę do objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.
 8. W przypadku, gdy artykuł rolno – spożywczy nie spełnia wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej oraz deklarowanych przez producenta, inspektor wydaje decyzję administracyjną o zakazie wprowadzenia danego artykułu rolno-spożywczego do obrotu.
 9. Oryginał ww. decyzji przekazany do urzędu celnego stanowi podstawę do odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

Realizacja kontroli granicznej odbywa się:

Po uprzednim kontakcie telefonicznym z Inspektoratem IJHARS w Olsztynie pod numerem telefonu 89 522 89 20 lub 89 527 44 64 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 1. na Przejściu Granicznym w Bezledach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 18:00,
 2. w Urzędach Celnych i miejscach wyznaczonych przez Inspekcję oraz Urzędy Celne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.